TalentIn Blog Hiring Programme NL

Voldoet uw inhuurprogramma aan de verwachtingen?

Tegenwoordig is het fenomeen MSP of inhuurdesk, al dan niet uitbesteed, stevig gevestigd in het Nederlandse (corporate) bedrijfsleven. In de eerste jaren waren met name grip op inhuur, kostenbesparing en compliance de belangrijkste argumenten om een dergelijk model in te richten. Maar luisterend naar stakeholders, leveranciers en gebruikers signaleren we dat de verwachtingen en doelstellingen, waarmee veel van deze trajecten zijn begonnen, regelmatig niet bereikt zijn. Hoewel deze programma’s wel degelijk van grote toegevoegde waarde zijn voor veel organisaties, zijn ze nog te vaak vooral een transactionele oplossing waarbij toegevoegde waarde minder wordt (h)erkend. Gevolg hiervan is heroverweging van het programma.

Welke redenen en aanleidingen om een inhuurprogramma te veranderen komen wij vanuit TalentIn tegen?

  • Gebrek aan pro-activiteit
  • Er vindt geen echte innovatie plaats
  • Compliance is onvoldoende geborgd door snel veranderende wetgeving
  • Onvoldoende aansluiting bij een snel veranderende arbeidsmarkt
  • Gebrek aan neutraliteit
  • Onvoldoende relatie met en sturing op leveranciers
  • Problemen met de continuïteit van MSP team/inhuurdesk bezetting

Ook ontwikkelingen die minder direct aan de geïmplementeerde oplossing gerelateerd zijn kunnen aanleidingen zijn om die oplossing te heroverwegen. Bijvoorbeeld een bedrijfsovername of een transitie naar een ander business model. In die gevallen zullen de mogelijke alternatieve oplossingen ook beoordeeld moeten worden.

Elke reden of aanleiding vraagt om zijn eigen oplossing. Veranderen van provider (in geval van een MSP oplossing) is niet altijd een garantie voor succes als het fundament onvoldoende is uitgedacht. Ook doorontwikkelingen kennen een eigen dynamiek, voorbereiding en implementatie.

Herkent u zich in een van de bovengenoemde situaties? En heeft u interesse in een scan van uw huidige inhuurprogramma om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken? Neem dan contact op met TalentIn: info@talentin.eu of 010-3075422

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.